Algemene Voorwaarden

Merel van der Veen – Style of Living

Hoofdvestiging: Anjelierstraat 8, 1541 DR Koog aan de Zaan T: 06 42200819

 

contact@styleofliving.nl/ www.styleofliving.nl

KvK te Amsterdam 64968588. 

BTW nummer NL001604861 B12

Bank NL20INGB0007825717

 

 

 

Artikel 1 Definities 

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

 1. Style of Living is een eenmanszaak, die deze Algemene Voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten & producten (digitaal & fysiek).
 2. Opdrachtnemer: ‘Merel van der Veen van Style of Living’; 
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de diensten van Style of Living en Style of Living de opdracht geeft diensten te verlenen zoals bedoeld in artikel 1.5;
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: alle tussen Style of Living en Opdrachtgever gemaakte mondelinge –en schriftelijke afspraken met betrekking tot het leveren van diensten zoals bedoeld in artikel 1.5, een en ander in meest ruime zin;
 5. Diensten: alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde producten en diensten, waaronder affiliate producten van derden, workshops, coaching en andere vormen van begeleiding dan wel advisering in het kader van de opdracht, alsmede alle andere door Style of Living ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht;
 6. Cliënt: de persoon die deelneemt aan een begeleidings-, advies- , counseling- of coachingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. In meeste gevallen vallen cliënt en opdrachtgever samen. 
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website www.styleofliving.nl, alsmede alle subdomeinen die behoren bij deze domeinnaam, 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden 

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen; 
 2. Niet alleen opdrachtnemer, maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen. 
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3 Offertes


1. Indien van toepassing, de door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd;

2. Style of Living valt onder de Klein Ondernemers Regeling, KOR, en is daarom vrijgesteld van BTW. De prijzen in de genoemde offertes zijn dan ook exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;
3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

 

 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

1. Style of Living zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uitvoeren.

2. Style of Living heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door namens Style of Living in te schakelen derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Style of Living aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Elivado worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Style of Living zijn verstrekt, heeft Style of Living het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. De Opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat zij al haar redelijke verplichtingen en medewerking, en/of in de planning opgenomen verplichtingen nakomt. Indien zij hiervoor genoemde verplichtingen niet nakomt, schort Style of Living de uitvoering van de Overeenkomst op. Style of Living zal dan een nieuwe planning maken die als vervanging dient voor de eerder door haar gemaakte

planning.

5. De Opdrachtgever dient Style of Living tijdig haar feedback te geven, zowel

gevraagd als ongevraagd. Indien Style of Living geen feedback ontvangt van Opdrachtgever, zal zij haar Diensten opschorten en de eventueel daaruit voortvloeiende kosten in rekening brengen bij Opdrachtgever.

6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Elivado hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Style of Living dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 

Artikel 5 Contractsduur en opzegging 

 

 1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is vastgelegd; 
 2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst mondeling dan wel schriftelijk opzeggen. Hiervoor geldt geen opzegtermijn.

 

Artikel 6 Wijziging van overeenkomst 

 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen; 
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. De bedragen en/of aantallen die in adviezen zijn opgenomen, kunnen slechts dienen als indicatie. Bedragen en/of aantallen kunnen onderhevig zijn aan markt- en/of leverancierswijzigingen. Elivado zal de uiteindelijk werkelijk gemaakte kosten aan Opdrachtgever doorberekenen indien Elivado zorg draagt voor het uitvoeren van (een deel van) het marketingadvies.

 

Artikel 7 Geheimhouding 

 

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie; 
 2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden. 

 

Artikel 8 Intellectueel eigendom 

 

 1. Voor zover auteurs-, merk-, handelsnaam- of andere rechten van intellectueel eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder resp. eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever is verstrekt, zonder deze te vermenigvuldigen, wijzigen of aanvullen; 
 2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering binnen de sessie afspraken opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, zoals bijvoorbeeld het schrijven van columns voor diverse websites, voor zover hierbij geen vertrouwelijke en herkenbare informatie ter kennis aan derden wordt gebracht. 
 3. De door Elivado geboden Diensten mogen op geen enkele manier gedeeld worden met derden. 

 

Artikel 9 Betaling 

 

 1. Een losse sessie, een traject of 10rittenkaart, dienen allen vooruit betaald te worden via de website van Style of Living.  De sessies zijn vrijgesteld van btw. Voor elke betaling zal client een factuur ontvangen via de mail. 
 2. Indien een sessie niet minimaal 24 uur van te voren betaald is zal geannuleerd worden. 
 3. Alle producten (digitaal & fysiek) moeten vooruit betaald worden. De producten gemaakt door Style of Living zijn vrijgesteld van btw. De affiliate producten worden betaald op de site van derden. Als zij btw rekenen dan is hun beleid leidend. 

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

 

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer; 
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht; 
 3. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering met inbegrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt; 
 4. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of ander indirecte schade of gevolgschade, van elke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 11 Annulering sessie of producten

 

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een traject of sessie te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag; 
 2. Opdrachtgever voor cursus, training of traject heeft het recht deelname 14 dagen voor aanvang te annuleren per aangetekende verzonden post; 
 3. Een individuele sessie kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd of verplaatst. Bij afzegging of verplaatsing binnen 24 tot 48 uur is opdrachtnemer gerechtigd 50% in rekening te brengen van het afgesproken tarief voor de sessie. Binnen 24 uur dient cliënt het volledige tarief dat is afgesproken te vergoeden.
 4. De Diensten die online worden aangeschaft via de webshop kunnen niet geretourneerd worden.

 

Artikel 12 Persoonsgegevens 

 

 1. Door het aangaan van een overeenkomst wordt aan opdrachtgever toestemming verleend voor automatische bewerking van verkregen persoonsgegevens. Deze worden uitsluitend gebruikt voor eigen activiteiten. 

 

Artikel 13 Geschillenbeslechting 

 

  1. Op iedere overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing; 
  2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van kantonrechter, zullen worden onderworpen aan bevoegde rechter van arrondissement waarbinnen opdrachtnemer is gevestigd.